Vedtægter

Brødfællesskabet 11/11 - andelsselskab med begrænset ansvar.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Brødfællesskabet 11/11 a.m.b.a. Foreningen har hjemsted i Thy, Thisted kommune.

§ 2 Organisationsform

Foreningen er organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelshaverne er de, som har købt et eller flere andelsbeviser. Andelsbeviserne kan købes af myndige personer.
Foreningen må søge og modtage fondsmidler og tage imod øvrige donationer.

§ 3 Formål

Det er foreningens formål at bage brød til fællesskabet. Foreningen skal fungere ved andelshavernes frivillige arbejdskraft. Der må påregnes at man som andelshaver skal stå til rådighed for et bagerhold med passende mellemrum.

§3a

Bekræftelse af medlemskab sker ved, at der udstedes et andelsbevis i forbindelse med indbetaling af andelskapitalen.
Hvis en andelshaver beviseligt modarbejder foreningens formål og drift, eller påfører foreningen negativ omtale, kan medlemmet ekskluderes af foreningen. Ekskludering foretages på ekstraordinær generalforsamling og skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 4 Opstart

Opstarten af foreningen baseres på tegning af andelskapital - for hvilket der udstedes andelsbeviser af kr. 1.000 kr. Samtidig med søges der fondsmidler og donationer. Det er et mål at der kan tegnes mindst 50 andele. Købsaftale for overtagelse af maskineri, inventar, værktøj, varelager og udstyr forefindes som bilag 1 til disse vedtægter.

§ 5 Drift

Den nødvendige økonomi til den løbende drift, primært fremstilling af brød til Andelshavere samt betaling af faste udgifter til leje, el, vand, forsikringer mm., tilvejebringes ved opkrævning af kvartalsvis kontingent.
Den løbende drift af foreningen påhviler bestyrelsen. Det påhviler også bestyrelsen at etablere et kartotek over andelshavere, samt opkræve og registrere kontingenter. Herudover kan bestyrelsen uddelegere alle former for opgaver, herunder sætte de nødvendige antal bagerhold med en mesterbager. Anvendelse af foreningens overskud, ud over hvad der er godkendt af en generalforsamling, kan kun ske efter vedtagelse på en ny generalforsamling. Foreningen tegnes udadtil af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 6 Andelsbeviser

Andelskapitalen tegnes med et pålydende på kr. 1.000 pr. andelsbevis. Andelsbeviserne tilbydes personer der ønsker at deltage aktivt i fællesskabet ved at bage brød. En andelshaver har 1 stemme på generalforsamlingen, uanset antal af andelsbeviser. Andelsbeviser kan overdrages til ny ejer, men enhver overdragelse skal godkendes af bestyrelsen. Et ejerskifte skal straks registreres i foreningen, for at fastholde stemmeretten. Foreningen må ikke selv tilbagekøbe andelsbeviser.

§ 7 Hæftelse

Andelshavere hæfter kun med deres indskud.

§ 8 Bygninger og lokaler

Foreningen har til huse i lejede lokaler på Chr. Hansens Vej 1, 7730 Hanstholm. Lejekontrakt er vedlagt som bilag 2 til disse vedtægter.

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1 Sammensætning og valg
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling.
Ved foreningens opstart vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en valgperiode på 2 år. Herefter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en valgperiode på 1 år. Herefter er skiftevis 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige årstal og 2 er på valg i lige årstal. Suppleanter vælges altid for en periode på 1 år. Ved ethvert valg skal der være klarhed om, hvorvidt et medlem er valgt for 1 år eller 2 år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være personlige andelshavere.
Stk. 2 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig, umiddelbart efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.
Stk. 3 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Ekskludering kan kun foregå ved enstemmig vedtagelse og alle bestyrelsesmedlemmer skal være til stede.
Stk. 4 Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis instruks og opgaver skal være fastsat af bestyrelsen.

§ 10 Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Kompetence
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, varsles mindst 14 dage før afholdelsen.
Annoncering sker ved opslag på foreningens hjemmeside og/eller Facebook. Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen, og kan rekvireres en uge før generalforsamlingen.
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er andelshaverne. Hvor en andelshaver er en husstand, kan kun én afgive stemme. Øvrige fra husstanden er ikke stemmeberettiget.
Stk. 4 Forslag
Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
Stk. 5 Afstemning
Ved afstemning kan hver fremmødt andelshaver kun afgive én stemme, uanset antallet af andelsbeviser. Hver fremmødt andelshaver kan yderligere afgive stemme ved fuldmagt for én (1) anden andelshaver.
Beslutninger og valg afgøres ved simpelt flertal, med undtagelse af ekskludering, vedtægtsændringer jf. § 12 og forslag om opløsning af foreningen jf. § 14. Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, hvis blot én af de tilstedeværende ønsker det.

Stk. 6. Gennemførelse

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revisorpåtegnet årsrapport

4. Forelæggelse af budget for det næste år
5. Fastsættelse af følgende års kontingent
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1
8. Valg af bestyrelsessuppleanter jf. § 8 stk. 1
9. Valg af (intern) revisor

10. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, eller halvdelen af andelshavere skriftligt begærer ønske herom. Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som ved ordinær generalforsamling.

§ 12 Ændring af vedtægter

Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling være for ændringsforslaget.

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Årsrapporten skal, før den forelægges for den ordinære generalforsamling, være påtegnet af en revisor.
Eventuelt overskud hensættes til investering i henhold til vedtægtens bestemmelser om formål og drift, jf. vedtægternes § 3 og § 4.

§ 14 Ophør

Til opløsning af foreningen skal mindst 2/3 af samtlige andelshaveres stemmer være for et forslag om at opløse foreningen. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede ved den ordinære generalforsamling, hvor forslaget behandles, indkaldes til en efter vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte andelshaveres stemmer for forslaget.

Eventuelle likvide midler ved ophør, og fuldt afviklet forening, vil tilfalde den enkelte andelshaver forholdsmæssigt, op til andelsbevisets pålydende på kr. 1000 pr. andelsbevis. Midler ud over andelenes pålydende vil blive skænket til almennyttige formål i lokalområdet.